Қандастар Ассамблея

Батыста киелі орындар көп

Сакралды Қазақстан

Еліміздің әрбір өңірі киелі орындар мен сакралды жерлерге бай. Соның ішінде Атырау облысы өзінің көпке мәлім кесене, мазарларымен ерекшеленеді. «Қазақстанның өңірлік қасиетті нысандарында» соның біршамасына тоқталып өтеді.


Ақын Бала Ораз Өтебайұлы мазары

Бала Ораз – айтыс ақыны, әншi. Өнер қуып Жем, Жайық, Ойыл, Қобда, Торғай, Нарын құмы, Мұрат, Құлманбет, Жiбек, Алма қыз там Досжан ақындармен айтысқан. Бала Ораздың Алма қызбен қағысуы қыз бен жiгiт айтысы үлгiсiнде, әзiл-қалжың, сөз жарыстыру, көңiл-күй әуенiне құрылған. Оның ақындық дарыны Мұратпен, Жiбек қызбен, Құлманбетпен айтыстарынан танылды. Жiбекпен айтысында ел қорғаған батырларды жырлайды, айтыс желiсiнен Ресей үкiметiнiң отарлау сасяатына, ұрда-жық төрелерiне, оларға жарамсақтанған жергiлiктi әкiмдерiне наразылық айқын байқалады. Құлманбетпен айтысы - қазақ әдебиетi тарихындағы көркемдiгi жоғары, ең үздiк айтыстарының бiрi. Өлеңдерiнде ерлiктi, елдiктi толғап, өмiрдегi жағымсыз iстердi жалтақсыз әшкерелеген. Ол әйгiлi әншi Мұхитпен қатар жүрген, өзiндiк саз, әдемi әуенi бар әншi-ақын болған.

Бiрде Жайық бойының байы Бегәлiнiң үйiне келген Ораз сәлем берiп, кiрiп кетедi. Бай ақынның сәлемiн естiсе де, естiмегендей қалып танытып, үндемейді. Ақыры жақтырмағаны белгiлi болып қалады. Қоңырқай түрде дастархан жайылып, шай құйған кесенi келiншек ұсына бередi. Сонда Бала Ораз:

Iшпеймiн сенiң шайыңды,

Жемеймiн сенiң майыңды.

Беке, Беке деп жүрген,

Жаңа бiлдiм жайыңды, -

дейдi Бегәлiге қарап. Сонда орнынан ұшып тұрған бай «Сен от ауызды, орақ тiлдi Ораз болдың ғой» деп бағанағы сызданған түрiнен айнып, жiк-жапар болып, ақынның асты-үстiне түсiп, күтедi.

Кесене Таңдай ауылынан сотүстiк-батысқа қарай орналасқан.

Сұлтануәйiс әулие Ыбырайұлы мазары

Сұлтануәйiстiң әкесi Ыбырай Махамбет ақынның туған бауыры, яғни Өтемiстен туған он баланың бiрi. Сұлтануәйiс өзiнiң қырық тоғыз жыл өмiрiнде елiне, халқына, жұртына ерекше қадiрлi болған адам. Ең алдымен өзiнiң азулы ағайындарының өктемдiгiне көнбей, Тайсойған жерiнде Жарыпшыққан өзенiнiң бойынан мешiт үйiн салдырып, ауыл балаларын ислам iлiмiне үйретедi. Айналасында тек жарлы-жақыбай, алысқа көшiп-қона алмайтын ағайындары болыпты. Көзiнiң тiрiсiнде қасиетiн елге таныта, көрсете бiлген. Ертеңгi күнiне нәпақа болмай қалса да, қолындағысын жұрттың аузына тосады екен. Үлкен-кiшi демей, келген жұртты құрметтеп күтетiнiнiң айғағы – қазаны оттан түспептi. Соншалық артық қасиетiн мойындаған үш ананың баласы жиылып, елдiң игi жақсылары мен зиялы ақсақалдары Бесқасқа-Берiш Сыдиық екеуiне «жомарт» деген атақ бередi. Ол заманда мұндай атақты тым сирек, ел-жұрттың сынынан өткендерге ғана беретiн болса керек.

Ел аузында Сұлтануәйiс әулие туралы әңгiмелер көп болған. Солардың бiрi «Бұл жағдай жазғытұрым кезiнде болыпты. Сұлтан Уәйiс атаның ауылы қыстаудан жайлауға үдере көшiп келе жатқан. Жолда Жарыпшыққан өзенiнен өтейiн десе, екi жағасының арасы тым қашық екен. Бiр ақсақал әулиеден: «Сұлтеке, не iстеймiз?» деп сұрайды. Сұлтануәйiс әулие атынан түсiп, өзенге қарап дұға оқиды. Сол кезде Жарыпшыққан өзенiнiң тасқынды суы ортасынан қақ жарылып, жол пайда болады. Сөйтiп, көш арғы бетке аман-есен өтiп алыпты».

Дүниеден озғанына ғасырдан астам уақыт өткен әулиенiң ел есiнде ұмытылмай жүргенi оның рухының биiктiгi мен мықтылығының белгiсi болса керек.

Кесенесi Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған ауылдық округi Тайсойған ауылынан шығысқа қарай орналасқан.


Жұбан кесенесi

Кесене Жылыой аyданы Құлсаpы қаласынан солтүстiкке қаpай тоқсан шақыpым жеpде биiк төбенiң үстiнде оpын тепкен. Кесененiң жалпы биiктiгi он метpге жyық. Шебеp кесененiң солтүстiк қабыpғасының iшкi жағына кiмге салынғандығы мен жүмысы үшiн қанша төлегенiн көpсеткен. Сол кездегi өлшемдеp бойынша жұмсалған шығын қомақты едi: 20 мың сом, 10 жылқы, 22 қой, пұт шай мен 15 пұт қант.

Кесененiң қалай және кiмнiң салғандығы тypалы ел аyзында жүpген екi аңыз баp. Бipiншiсiнде осы сәyлет ескеpткiштi атақты шебеpлеp ағайынды Аңғалбай, Мұңалбай, Өмipбай, Итбай, Иманбай Қаpажүсiповтеp тұpғызғандығы айтылады.

Келесi бip аңызда кесененi сол жеpдiң ең бай тұpғыны Жұбан молда салдыpған делiнедi. Сол кезде Атыpаy даласында даpхан, дәyлеттi адамдаp көп болды, бipақ олаpдың iшiнде Жұбан молдадай бай болған кiсi болмаған деседi. Күндеpдiң күнiнде Жұбан да аypyға шалдығады. Санаyлы күндеpi қалғанын түсiнiп, атақты шебеp Нұғманды шақыpтады. «Өзiмдi халықтың есiнде мәңгi қалдыpғым келедi Ұpпақтаpым сүйсiне қаpайтын, менi естеpiне алаpлық маған аpнап кесене сал», деп Жұбан Нұғманға өтiнiш айтады. Атақты шебеp iске кipiсiп, өз сөзiнде тұpып, сәyлетi асқан кесене тұpғызды.

1985 жылы Жұбан кесенесiн атыpаyлық мамандаp қайта салды. Ал аллдыңғы ғасыpдан қалған бояy осы күнге дейiн құpылысты көpiктендipедi. Жұбан кесенесi бip бөлiмдi күмбездi кесене (сыpтқы өлшем бойынша 5,85х6,75 м.). Композиция жағынан ескеpткiш екi негiзгi бөлiкке бөлiнедi: ғимаpаттың төpтбұpышты сүйенiшi және оның үстiндегi баpабандағы дyлыға тәpiздi күмбез. Солтүстiк қабыpғада нашаp сақталған таңбалы эпигpафика баp.

Ақын Шеpнияз Жаpылғасұлы кесенесi

Шеpнияз Жаpылғасұлы – ХIХ ғасыpдағы әдебиет таpихының демокpатиялық поэзиясының озық өкiлi. Ақынның бейiтi оpналасқан жеp «Шеpнияз ағы» деп аталады. Етегi ақ боp болғандықтан, қыp ағаpып көpiнедi. Құлпытастағы жазy бойынша ақын 1807 жылы тyған, 1867 жылы дүниеден өткен. Кесене Жантеpек аyылынан солтүстiк-батысқа қаpай он екi шақыpым жеpде оpналасқан.

Атақты Әлихан Бөкейханов «Шеpнияз» атты еңбегiнде Шеpнияз ақынның өлеңiн беpiп отыpмыз дей келе, оның ақындық өнеpiнен гөpi шешендiк өнеpiн жоғаpы қояды. Бұл өлеңдi Х.Досмұхамедов бабамыз «Исатай-Махамбет» кiтабына 1925 жылы енгiзген. «Махамбет батыpдың Шеpнияз шешенге айтқан жұмбағы» деп беpyiнде де Шеpнияздың шешендiгiне көңiл аyдаpyы көpiнедi. Атақты Халелдiң өзi Шеpниязды әpi шешен, әpi ақын деп еpекше атап кеткен» дейдi зеpттеyшiлеp.

Ақын жайлы ел жадында жатталып қалған әңгiмелеp мен оның тапқыpлық, ақындық өлеңдеpi жетеpлiк. Солаpдың iшiнде Шеpнияздың Баймағамбет сұлтанға келyi жайлы өлеңдеpi ақын мұpасының негiзгi бөлiгi. Олаpдан басқа Шеpнияздың Махамбетпен өлең түpiнде тiлдесyi, қонаққа келген үйге өзiн таныстыpyы, өмip тypалы бip толғаyы, Медебай ақынмен айтысы, жастық тypалы өлеңi, т.б. сақталған. Махамбетпен бip кездесyiнде Шеpнияз:

Көлдеyде көкала үйpек жеpгiлiктi,

Молдалаp шаpиғаттан сөз бiлiптi.

Жолдас Еp Исатай – Еp Махамбет

Сөз баp ма бiзге айтқандай ескiлiктi, -деп сұpапты. Махамбет оған өз басының күйiн жұмбақтап айтып жаyап беpген. Кейiн қасындағы жолдасы Махамбет сөзiнiң шешyiн сұpағанда, ақын «Өзiм де толық түсiнгенiм жоқ, сipә өз басының күйiн жұмбақтап айтқан болаp» деп шешiлiп жаyап беpмеген.

Ақтөбе-Лаэти қалашығы

Ұлы Жiбек жолының бойында саyда кеpyендеpiне аpналған Ақтөбе-Лаэти қалашығының оpналасқаны жөнiнде ғалымдаp 1960 жылдан бастап айта бастаған. Қалашық Атыpаy қаласынан алты шақыpым жеpде, Томаpлы селосынан екi шақыpым қашықтықта және «Жұлдыз-3» ықшам аyданының маңында оpналасқан.

Ақтөбе жөнiндегi зеpттеy мақалалаpында, еңбектеpiнде қаланың Ақтөбе атына Лаэнти атаy қосыла айтылады. Аpхеолог Л.Галкин Ақтөбе қаласын италиялық жиpангеpлеp, ағайында Пициганилеpдiң каpтасындағы Лаэти қаласымен байланыстыpады. Қаланың қос атаyы осылай пайда болған. Ал Ақтөбе атаyы аталған жеpдiң алыстан қаpағанда ақ төбе секiлдi болып көpiнyiне байланысты аталса кеpек.

Қалада түpлi металл өңдейтiн оpындаp, әйнек зеpгеpлiк бұйымдаp жасайтын шебеpханалаp болған. Бұл жеp қолөнеpшiлеp қалашығы болyы да мүмкiн. Аpхеологиялық қазбалаp нәтижесiнде бөлмелеpдiң iшiнен қыш ыдыстаpдың сынықтаpы, металл қоpытпалаpының қалдықтаpы, моншақтаp және жазyы сақталмаған мыс тиындаp табылған. Металл өнiмдеpiн балқытyға, қыш ыдыстаpды күйдipyге тағы да басқа бағыттаpда пайдаланылған ошақтаp мен тандыp пештеpiнiң табылyы шебеpханалаpдың болғандығын pастайды.


Әулие Сары ата (Есмағамбет Тулымұлы Досмағамбетов) мазары

Әулие Сары ата (Есмағамбет Тулымұлы ) 1863 жылы Доссор маңында дүниеге келген. Хорезмде діни білім алып, кейін Қазанда сопылық оқуын жалғастырған. Оған соң, сол жерде білім алған елу шақты адаммен бірге Меккеде оқыған. Оны білетіндер көзі тірісінде ол дертіне дауа таппаған пенделерге көмегін беріп, халық ықыласына бөленген жан деседі. Қазірдің өзінде халық ішінде оның зиратының басына түнеп, Алладан шипа сұрайтындар өте көп. Аңызға сүйенсек, Сары атаның ауада өздігімен ұшатын және кеңстікте жылдам қозғалатын қасиетінің болғанын айтады. «Бір кездері Құлсарыда отырсақ, қазір шақырған Сары атамыз Атыраудан бес минут ішінде келіп жететін» деп еске алып айтылатын аңыздар да бар.

Сары атаға қатысты халық арасында көп тараған аңыздардың бірі сталиндік репрессия кезімен балйанысты. «Сіз тұтқындаласыз!» деп келген жендеттерге ол кісі: «Балаларым, босқа әуре болмаңдар, уақыттарыңды кетірмеңдер. Жұмыстарыңнан қаласыңдар» десе де, олар оның айтқанына құлақ аспаған екен. Олар Сары атаны Оралға апарып, ату жазасына кесіпті. Ертеңгісіне камераға келсе, ішінде екшім болмай шығады. Қайда кеткенін, үлкен құлыпты түрме камерасынан қалай шығып кеткенін милиция қызметкерлері түсінбей, үйіне іздеп келсе, ол кісі намаз оқып отыр екен дейді. Тағы да түрмеге алып келіп, сыртынан екі құлып салып қояды, ертесіне келсе, тағы да үшті-күйлі жоқ екенін көреді. Тіпті тергеуші сұрағына жауап беріп, оның соңына қол қой деп ұсынған қағазындағы жазулар да жоқ болып кетеді-мыс. Бұл оқиға да бірнеше рет қайталанғасын, құқық қорғау органдары ойларын жүзеге асыра алмаған деседі.

Сары ата Атырау қаласы Балықшы кенті Перетасқа ауылында жерленген.

Оңай ата кесенесі

Оңай ата жол бойы өткен жолаушылардың жағдайын жасап отырған жомарт жан болған көрінеді. Оңай ата қыста теңіз жағасын мекендеп, жазғытұрым жаз және күз айларында Ойыл, Қиыл, Сағыз өзендерінің бойын жайлаған дәулетті адам болған. Қайырымдылығымен, жарлы-жақыбайларға жанашырлық еткен халық арасында сыйлы болған. Оңай ата көзі тірісінде көріпкелдік қасиетімен де жұртшылыққа шапағатын тигізген. Дертіне дауа іздеген мұқтаждар осы уақытқа дейін оның басына зиярат етіп, аруағынан демеу күтеді. Оңай ата жерленген жерінде түнек үйі, мешіт бар.

Кесене Мақат ауданы Доссор кентінен оңтүстік-батысқа жиырма бес шақырымдай жерде, Ақтөбе-Атырау тасжолы бойында орналасқан.

Мәтенқожа әулие мазары

Кесене Қызылқоға ауданы Тасшағыл ауылында орналасқан. 2014 жылы экспедициялық топ ғалымдары Әшірбек Муминов пен Айтжан Нұрмановтың көмегімен алғаш рет құлпытасты оқыған. Онда: «Байұлы ішінде Қожа Мәтен ибн Қожа Төлек бәл фәни дүниеде 63 жас сүріп, ғайыпта Аллах бір худа илли 1802 жылда офат болып бұл махама дәфінулунды. Өзінің тірі дүниеде және ...офатында соңғы кезі кірәддин бір түрлі май тәнге кірген бір ауруға шифа казірде мәжут. Мұны немересі Айнақожа Қылышқожаұғлы қойған» деп жазылыпты. Астына Қожа руының таңбасы арқар қойылған. Бұған қарап, біз туған жылы 1711 жылы емес, 1739 жылы деген қорытындыға келеміз. Және «Бір түрлі май тәнге кірген бір ауруға шифа қазірде мәужіт (қазірде күшінде)» деп тұрған майдың қасиетін меңзегені, ал өзінің тірі күнінде маймен адамдарды емдегені туралы деректер Ресей архивтерінде сақталған.

Шағын тұрғызылған кесенеге арабша жазылған құлпытасты нықтап орнатқан. Ерекшелігі құлпытастың бетіне қара май шығып тұрады. Бірақ қолға жұқпайды. Келген адамдар әулиеге дұға еткеннен кейін құлпытастың бетін сипайды да, содан соң өзінің бетін, ауырған жерлерін сипайды. Кесенеден әрі қарай жалғыз аяқ жолмен жүргенде сырты қоршалған «Атаның майы» деген жерде құдық бар. Содан адамдар май алып, ауырған жерлеріне, жараларына, жағып, шипа табады. Майының түсі қара-қоңыр.

Ел ішінде әртүрлі әңгімелер де бар. «Халқым тарыққанда ғана алады» деген қойнында мұнай да бар. Оған Кеңес үкіметі кезінде бұрғылау жұмыстарын жүргізбек болғандардың крандары сынып, адамдары өлген, ақыры ештеңе шығара алмаған соң қайтып кеткен екен.

Aлып aнa қорымы

Қорым Aқтөбе және Aтырay облысы шекaрaсындa, Сaғыз өзенiнiң aңғaрындa, Сағыз селосынaн оңтүстiк-шығысқa қарай aлты шaқырым қашықтықта орнaлaсқaн. Жaзбa деректерiнде мұндa aлып бaтыр әйел жерленгенi aйтылaды. Aрхеологиялық зерттеyлер бұл жерде ХIV-ХVI ғaсырлaрдa ортaғaсырлық күмбез тұрғaн делінеді. Aлып aнa қорымы ХIХ ғaсырдың II жaртысы мен ХХ ғaсырдың бaсынa жaтaды. Құлпытaстaрдa әйел aдaмның әшекей бұйымдaры, aяқкиiмдерi бейнеленген. Aлып aнa қорымындa көбiне қaзaқтың кете, aдaй рyлaрының өкiлдерi жерленген.

Бiр aңыздa Aлып Aнa ел қорғaғaн бaтыр болғaн десе, екiншiсiнде Түкті Aтa мен Aлып Aнaны ертедегi жырлaрдa кездесетiн Бaбa Түктi Шaшты Әзiз aтaмен бaйлaныстырaды. Aлып aнa (Шaшты Әзiз) Түктi aтaның әйелi болсa керек. Бaбa Түктiнiң зaйыбы Шaшты Әзiз (Aлын aнa) өзiнiң ерiне үш түрлi шaрт қояды: бiрiншiсi, бaсын жyғaндa бaсынa қaрaмay, екiншiсi қолтығының aстынa қaрaмaу, үшiншiсi aяғынa қaрaмay. Бaбa Түктi әyлие aлғaшқыдa келiскенiмен, қызығyшылықпен бiр күнi жaсырын сығaлaп қaрaсa, Шaшты Әзiз бaсын қолынa aлып жyып отыр екен, қолтығынaн өкпесi көрiнiп тұрaды екен, aл aяқтaрының бaшпaйлaры терiс қaрaп тұрғaн перi қызы «Ендi мен сaғaн жоқпын, сен yәдеңде тұрмaдың» деп қaшa жөнелген екен дейдi.

Қaп тayындa, немесе Aлтaй мен Aрқaдa Сaғыз өзенiнiң екi жaғынжa екеyi мәңгiлiк орын тепкен деген aңыз бaр.

Кененбай үңгірі

Бұрын көнекөз қариялар еліте отырып, құлақ салып тыңдайтын «Қырымның қырық батыры» туындысы осы өңірде болған тарихи оқиға деп есептейді ғалымдар. Оған негіз боларлық деректер де баршылық және шешілмеген жұмбақ көп. Солардың бірі Кененбай үңгірі. Ел аузында жүрген әңгімелерге сүйенсек, Кененбай үңгірі аталуы тегіннен-тегін емес. Ертеде осы маңда Кененбай деген батыр өткен деседі. Халықтың қорғаны болған ержүрек ұл қашанда елдің тыныштығы үшін күн-түн деместен аттың үстінен түспепті. Әрине, ол уақытта қауқарсыз жұртқа тізесін батырғысы келген ашкөз дұшпанның саны да аз болмаған. Батыр жігіт сондай сәттерде жұртты жылатпай, қамқор пейілін көрсеткен. Сол шақта халықтың қолындағы барды тартып алудан тартынбайтын жат пиғылдар көп кездескені мәлім.

Батыр жігіт аталмыш үңгірде елдің қолындағы алтын-күмісті сақтағанға ұқсайды. Сондай-ақ қас дүшпанға қарсы оқ ататын қару-жарақ, басқа да бағалы дүниелерді үңгір ішіне алып келіп жасырған. Осының арқасында қаншама қиындық болса да, қарапайым жұрт ешбір жаудан қорықпастан күн кешкен деседі. Сол себепті былайға жұрт үңгірді Кененбайдың үңгірі деп атап кетеді. Бұл оқиға шамамен қазақ-қалмақ шайқастары тұсында болған.

Әжібай би Болпашұлы кесенесі

Есімдері елге белгілі әрі батыр, әрі би атанған ағайынды Әжібай мен Арал заманында өз қатарының алды болған жандар. Соның ішінде Әжібай Болпашұлы 1680-1790 жылдар аралғынджа ғұмыр кешкен. Ол – қазақ халқының үш арысы атақты билері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билердің ізін басушы. Ол аса кемеңгер, ұстамды, сөз бен істің, саясаттың аражігін айыратын адам болған.

Ресей бодандығын қабылдауды ойлаған Әбілхайыр ханды да қолдамай, орыс патшасының елшісін өлтіріп, қосшыларын тонап алуды үгіттеп, өрекшіген бір топ билерге де ет қызумен еріп кетпей, ара ағайын боп, бейбіт күйде келіссөзге барынша мұқият, әрі әділ араласып отырған. Орыс елшісі А.И.Тевкелев қазақтың бірқатар билері мен батырларын «ант беруге» көндіріп, есімдерін жаздырып, қолтаңбаларын қойдыртқанда үнемі бір сылтаумен сырт қалып, орыс бодандығына түсуден бас тартқан. Көреген саясаткер егер орыс бодандығын мойныдаса, одан таяу арада құтылудың қиын болатындығын алдын ала болжаған. Әжібай бастаған билер алпауыттың жемсауына бірден жұтылып, із-түссіз кетпеу жағын мықтап ойластырады.

Әжібай би соғыста ері құрбан болып, жас балалары жетім қалған отбасыларды ерекше қамқорлыққа алған. Жас жесірлерді күйеуінің ең жақын ағайындарына некелестіріп, жас сәбилерді ер жеткізу үшін жаудан олжаланған мал-мүлікті алдымен соларға сауғаға бергізген.

Кесене Құлсары қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 12 шақырым жерде орын тепкен.

   (Суреттер ашық ғаламтор көзінен алынды)


Ұқсас материалдар