Repatriates Assembly

YE. TUGZHANOV’S VISIT OF AKTOBE FRIENDSHIP HOUSE

27.09.2014